Triedime odpad

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Nepatrí sem: elektroodpad, zelený odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu a odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – obaly (napr. kartóny, kuchynský odpad a pod.)

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

Mesto Žilina má zavedený na svojom území:

– množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre:

a) fyzické osoby- podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na účel podnikania,

b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na iný účel ako na podnikanie.

– paušálny zber zmesových komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písmu g) a .§ 6 ods., 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch, v ktorom upravuje podrobnosti o nakladaní s odpadom na jeho území.

Prihlásenie do systému zberu komunálneho odpadu a zmeny je možné:

  • elektronickou službou prostredníctvom integrovaného informačného systému mesta (podrobnejšie informácie VZN 22/2015),
  • písomne na adresu MsÚ,
  • e-mailom,
  • telefonicky – poplatníci fyzické osoby.

Po podaní prihlášky na vývoz odpadov a dodávku zbernej nádoby, oprávnený vývozca dodá pôvodcovi odpadu do 10 pracovných dní odo dňa zaslania požiadavky pracovníkom MsÚ zbernú nádobu a zabezpečí vývoz.

Postup prideľovania nádob pre fyzické osoby

Na území mesta Žilina je pre fyzické osoby zavedený paušálny zber t.j. paušálny poplatok a vývoz zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený vývoz len z jedného zberného miesta, prednostne z miesta adresy trvalého pobytu. V prípade, že sa poplatník zdržiava v rámci mesta v inej nehnuteľnosti ako na adrese jeho trvalého pobytu, môže sa prihlásiť k prechodnému pobytu alebo k užívaniu nehnuteľnosti na inú adresu, ako je adresa jeho trvalého pobytu. Na túto adresu mu bude pridelená zberná nádoba, pričom dôjde k úprave stavu zberných nádob na adrese trvalého pobytu.

Pre počet a objem zberných nádob je rozhodujúci počet platiacich poplatníkov prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt resp. užívateľský vzťah v rodinnom resp. bytovom dome:

rodinné domy:

  • 120 1 KUKÁ nádoba pre jeden až štyri fyzické osoby – poplatníkov,
  • 140 1 KUKÁ nádoba pre päť fyzických osôb – poplatníkov,
  • 240 1 KUKÁ nádoba pre šesť a viac fyzických osôb – poplatníkov,

bytové domy:

  • 240 1 KUKÁ – minimálne 7 fyzických osôb – poplatníkov,
  • 770 1 kontajner – minimálne 22 fyzických osôb – poplatníkov,
  • 1 100 1 kontajner – minimálne 32 fyzických osôb – poplatníkov.

Vývozný cyklus pre rodinné a bytové domy v mestských častiach je stanovený 1 x týždenne, pre sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Pod nemocnicou – 3 x týždenne a sídliská Hliny I – VIII – 2 x týždenne.

V priebehu roka mesto vykonáva priebežne kontrolu evidencie nádob a poplatníkov. Z adresy, na ktorej nebude nikto prihlásený k poplatku, bude zberná nádoba stiahnutá, resp. bude upravený stav nádob podľa aktuálneho počtu poplatníkov na danej adrese.

Postup prideľovania nádob právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

Na území mesta Žilina je pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov zavedený množstvový zber.

Každá prevádzka (podnikateľský subjekt, kancelária a pod.) na území mesta musí byť prihlásená do systému zberu zmesového komunálneho odpadu. Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vlastní lebo prevádzkuje na území mesta viac prevádzok, každá musí byť prihlásená do systému zberu komunálneho odpadu samostatne.

Poplatník, ktorý prenajíma priestory a uhrádza poplatok aj za prevádzky, ktoré sú v nájme

na základe zmluvy, je povinný tieto prihlásiť a v prípade, že dôjde v objekte k zmenám,

napr. k zmene počtu poplatníkov, k zmene mena poplatníka, vzniká povinnosť nahlásenia týchto skutočností v klientskom centre MsÚ v Žiline (tlačivá na stiahnutie https://www.zilina.sk/urad/dokumenty-a-tlaciva/ – odbor životného prostredia – spoluužívatelia zberných nádob)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si objem zbernej nádoby určujú a objem si vyberajú zo z KUKA nádob 120 1, 140 1, 240 1 KUKA nádoby alebo kontajnerov 770 l a 1 100 1. Výnimku tvoria drobní živnostníci a drobné prevádzky, ktoré sú prevažne umiestnené v rodinných domoch, resp. v bytoch a nebytových priestoroch, stánky PNS a pod., ktoré môžu používať 60 1 vrecia.

Vývozný cyklus zberných nádob a vriec je minimálne 1 x týždenne. Zvýšenie frekvencie vývozu je možné písomne dohodnúť na základe žiadosti s príslušným odborom MsÚ. Prevádzky, ktoré využívajú vrecový systém odpad odovzdajú priamo vývozcovi na prevádzke podľa požiadavky a schváleného harmonogramu vývozu.

Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sa zakazuje ukladanie odpadu do nádob určených pre fyzické osoby (sídliská, ul Bratislavská a pod.) s výnimkou subjektov, ktoré majú povolenie MsÚ.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia zabezpečia v prípade prepĺňania nádob zvýšenie počtu alebo objemu zberných nádob alebo to nariadi mesto.

V prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde sa kumuluje viac prevádzok a nie je možné nádoby pripraviť pred areál, umožniť vjazd do areálu a nádoby si označiť názvom firmy.