Triedime odpad

Použité batérie a akumulátory

Občania môžu použité prenosné batérie a akumulátory sa odovzdať:

  • na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov,
  • na zbernom dvore.

Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory, narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých a odovzdávať tento odpad iným subjektom napr. pouličným zberačom.

Prílohy na stiahnutie