Triedime odpad

Odpady s obsahom škodlivín

Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré nepochádzajú z podnikateľskej činnosti.

Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok. Informovanosť mesto zabezpečí na internetovej stránke mesta, sociálnych sieťach, na úradnej tabuli pred MsÚ a poslancov MZ.