Triedime odpad

Objemný odpad – veľkokapacitné kontajnery

Objemný odpad je odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový odpad.

Patria sem: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, staré okná, dvere, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Nepatria sem: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré sa odovzdávajú do zberného dvora.

Mesto Žilina zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a termín zberu objemového odpadu určuje mesto a informovanosť občanov je zabezpečené prostredníctvom internetovej stránky mesta a médií.

Zásady správneho triedenia:

  • nadrozmerný odpad sa nesmie ukladať k nádobám na komunálny alebo triedený odpad a ani do kontajnerov určených na cintorínsky odpad!
  • nepatria sem pneumatiky!

Objemový odpad môžu občania – fyzické osoby, poplatníci s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline – ul. Jánošíkova a od 01.07.2016 v Považskom Chlmci. Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.