Triedime odpad

Nakladanie s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadom vhodným na kompostovanie

Fyzické osoby – poplatníci, vrátane záhradkárskych osád sú povinní kompostovať a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej nehnuteľnosti

Čo je kompostovanie?

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady pôsobením na organicko-minerálne hnojivo (kompost).

Prečo kompostovať?

Pretože kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho, vyrobíme si tým kvalitné hnojivo do záhrady a ušetríme peniaze za jeho nákup.

Aké odpady sa dajú kompostovať?

V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade:

Bioodpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina)

Bioodpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, výkaly od drobných hospodárskych zvierat, burina)

Iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky)

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

Fyzické osoby, s trvalým pobytom na území mesta Žilina, môžu bezplatne odovzdať zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod.

Prílohy na stiahnutie