Triedime odpad

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Mesto nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov, pretože zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1.

Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne a tento nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov!