Triedime odpad

Nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu

V prípade, že občan alebo vlastník, správca či nájomca nehnuteľnosti zistí, že v územnom obvode mesta bol nezákonne umiestnený odpad bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomne, e-mailom, telefonicky alebo on-line formulárom:

a) na mestský úrad – odbor životného prostredia, alebo

b) na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

On-line formulár mestského úradu je prístupný na www.e-sluzby.zilina.sk.

Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať:

a) presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod.,

b) množstvo a druh odpadu,

c) informácie o pôvodcovi odpadu ak je známy.

Zodpovednosť za porušenie povinností podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch §115

Priestupku sa dopustí ten, kto :

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

b) uloží do zbernej nádoby určenej na zmesový komunálny odpad a nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore zo zákonom č.79/2015 Z.z.o odpadoch,

d) vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,

e) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,

f) konečný používateľ pneumatiky je povinný takúto pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík,

g) ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,

h) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem zhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

i) pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

– nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,

– zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

– užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

– ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Za uvedené priestupky môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1 500 €.

Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi za uvedené priestupky môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za porušenie uvedených povinností uložiť pokutu od 800 – 350 000 € !