Triedime odpad

Jedlé oleje a tuky z domácnosti

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú sami.

Občania môžu jedlé oleje a tuky z domácnosti bezplatne odovzdať:

  • na zberný dvor,
  • na čerpaciu stanici Slovnaft na ulici Vysokoškolákov ( pri plavárni).

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom, ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.