Triedime odpad

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta na základe odovzdaného množstva.

Ak fyzická osoba vykonáva stavebné práce na základe stavebného povolenia je povinná zabezpečiť zneškodnenie takéhoto druhu odpadu na vlastné náklady v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

Zásady správneho triedenia:

  • drobný stavebný odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad ani vedľa nich a ani do okolitého prostredia,
  • uvedený odpad odviesť na zberný dvor alebo spoločnosti, ktorá zabezpečujú recykláciu stavebného odpadu.