Sociálne opatrenia

Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Mesto Žilina podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonáva funkciu osobitného príjemcu. Mesto sa určí za osobitného príjemcu v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa alebo ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline na základe rozhodnutia poukazuje prídavok pre tieto deti na účet Mestského úradu.

OZNAM

Vzhľadom k súčasnému núdzovému stavu oznamujeme, že osobitný príjemca – mesto Žilina bude prídavok na dieťa, rodičovský príspevok a dávku v hmotnej núdzi vyplácať  v termíne od 22.02. – 24.02.2021 priamo v pokladni Mestského úradu v Žiline a to v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.  (v čase od 11,30-12,00hod.bude MsÚ Žilina uzatvorený z dôvodu dezinfekcie priestorov).