Sociálne opatrenia

Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Mesto Žilina podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonáva funkciu osobitného príjemcu. Mesto sa určí za osobitného príjemcu v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa alebo ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline na základe rozhodnutia poukazuje prídavok pre tieto deti na účet Mestského úradu.