Sociálne opatrenia

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov detí, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu nariadená ústavná starostlivosť. V zariadeniach detských domovov sú prevažne umiestnené detí z rodín, v ktorých zlyhala výchova, deti nemajú v biologickej rodine uspokojené základné biologické a sociálne potreby. Počas celého roka mesto úzko spolupracuje so zariadeniami detských domovov, navštevuje domácnosti rodičov detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch, s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Žilina. Podáva písomné správy, pre zariadenia detských domovov a iné inštitúcie. Samotný návrat detí do biologickej rodiny je veľmi zdĺhavý, vzhľadom na vytvorenie vhodného rodinného prostredia.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony