Život v meste

Petície

Na základe zákona č. 85/1990 Z.z. (pdf., 97 kB) o petičnom práve v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.

Zamestnanci úradu sa riadia Smernicou 05_2021 upravujúcou postup a podmienky vybavovania petícií mestom Žilina

Zoznam prijatých petícií 2020

 • Petícia za odstránenie kontajnera – opodstatnená
 • Petícia za odstránenie kompostéra – neopodstatnená

Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 • Petícia proti vybudovaniu stavby: Stojisko na kontajnery – neopodstatnená
 • Petícia za prehodnotenie plánovanej koncepcie zástavby obytného komplexu v Budatíne medzi ulicami: Na lány, K vodojemu, Horná a Slovenských dobrovoľníkov, a / alebo zastavenie – neopodstatnená
 • Petícia za zaradenie výstavby 2 ulíc do plánu investičných akcií mesta Žilina – neopodstatnená
 • Petícia za opätovné osadenie dopravnej značky B37 – Prejazd zakázaný v Žiline – Bytčici – neopodstatnená

Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2018

 • Petícia za zlepšenie cenovej politiky MKP v Žiline pre pravidelne športujúce deti a mládež – postúpená
 • Petícia za odstránenie 2 lavičiek pred vchodom na ul. Nanterská 16. – opodstatnená
 • Petícia za zlepšenie životných podmienok obyvateľov MČ Brodno – nevyhodnotená
 • Petícia proti zavedeniu zákazu státia vozidiel dlhších ako 5m na sídliskách Vlčince, Solinky a Hájik a žiadosť o jeho zrušenie. – neopodstatnená
 • Petícia za nevyhlásenie obytných domov na Bulvári za pamiatkovú zónu. – postúpená
 • Petícia za výrub a orezanie stromov na ul. Bajzova 39-31 Žilina – opodstatnená

Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2017

 • Petícia za zníženie plánovaných poschodí polyfunkčných blokov „D“, „E“, „J“ a blokov občianskej vybavenosti „I“, „F“ a „G“ plánovaných v územnom pláne zóny Žilina – Centrum Rudiny I – Hliny – neopodstatnená
 • Petícia za urýchlenú elimináciu účinkov elektromagnetického žiarenia komplexom telekomunikačných stavieb na obytnom bloku Baničova 27, 29, 31 a ZŠ na sídlisku Žilina – Hájik – neopodstatnená
 • Petícia za zachovanie 3 ihličnatých stromov v predzáhradke na ul. Prešovská 2947/3, 010 08 Žilina – opodstatnená
 • Petícia za výrub stromov na ul. Levočská 2957/1-4 z dôvodu znečisťovania a poškodzovania zdravia a majetku občanov a následnú výsadbu nových vhodných stromov – opodstatnená
 • Petícia proti prenájmu časti pozemku KN-C parcely č. 8131/1 – ostatná plocha a časti pozemku KN-C parcely č. 8133/1, ostatná plocha, spolu o výmere 22 m², k. ú. Žilina, na ul. Smrekovej, zapísané na LV č. 1100 vo vlastníctve Mesta Žilina za účelom zriadenia a prevádzkovania letnej terasy – neopodstatnená
 • Petícia proti výrubu stromov na Jaseňovej ulici č. 17 v Žiline – opodstatnená
 • Petícia za výmenu starého, rozbitého pouličného osvetlenia na sídlisku Vlčince – nevyhodnotená – posúdená ako žiadosť
 • Petícia občanov pre zabezpečenie policajnej kontroly dodržiavania zákazu prejazdu motorových vozidiel cez Brezovú ulicu Žilina – Rosinky – nevyhodnotená
 • Petícia za zachovanie Podskaličného vodovodu, ináč zvaného tiež „školský vodovod“ – neopodstatnená
 • Petícia za úplné odstránenie antény základovej stanice mobilného operátora na budove Základnej školy v Budatíne v obytnej zóne v bezprostrednej blízkosti obytných domov a zastavenie ďalšieho rozšírenia anténneho systému základovej stanice a RR bodu o LTE 800 a LTE 2600 na streche školy v Budatíne– neopodstatnená

Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2016

 • Petícia za presunutie MHD zastávky „Na lány“ Žilina – Budatín – neopodstatnená
 • Petícia za riešenie parkovania osobných automobilov na ul. Pribinova v Žilina – neopodstatnená
 • Petícia proti odpredaju alebo prenájmu pozemku parc. Č. KN – C 6589/32 v k. ú. Žilina – nevyhodnotená
 • Petícia za riešenie vážnej situácie ohľadom našej susedky – postúpené
 • Petícia za zrušenie nájmu na prenájom verejného priestranstva – opodstatnená
 • Petícia za opravu asfaltového povrchu na Kamennej ulici v Žiline – nevyhodnotená
 • Petícia občanov za vybudovanie chodníka na Bytčianskej ulici – cesta II/507 v Považskom Chlmci od križovatky Na Hôrke po odbočku k cintorínu – odložená
 • Petícia vo veci odstránenia tabule, ktorá informuje o zákaze loptových hier z detského ihriska v Mestskej časti Hliny 7 na priestranstve medzi bytovými domami na uliciach Hlinská 2586/34, 36, 38 a Severná 57, 59 v Žiline – opodstatnená
 • Petícia vo veci vybudovania a prevádzkovanie autoumývarky na Agátovej ulici – neopodstatnená

Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2015

 • Petícia o zastavenie stavebného konania pre stavbu Bytový dom-54bj-Hájik. Žiadosť o nevydanie stavebného povolenia pre stavbu Bytový dom -54bj-Hájik – neopodstatnená
 • Petícia občanov za zotrvanie Komunitného centra pre deti a rodinu na Bratislavskej ulici spolu s aktuálnymi pracovníčkami – neopodstatnená
 • Petícia za zachovanie jedálne v MŠ Zádubnie – neopodstatnená

Petícia:

 • musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného záujmu alebo iného spoločenského záujmu (písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, v zmysle Zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, osoby podávajúcej petíciu),
 • každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu,
 • zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis

Podpora petície a zhromažďovanie podpisov pod petíciu:

V zmysle §4 a §4a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Petíciu možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:Mestský úrad v ŽilineNám. obetí komunizmu 1011 31 Žilina
 • písomne osobným doručením do podateľne, príp. gestorovi (referát informácií, sťažností a petícií),
 • elektronickej podobe, pričom je potrebné, aby bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, v zmysle Zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, osobou podávajúcou petíciu.

Petície je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.00 h. Petície podané elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.

Prílohy na stiahnutie