O meste

Zbor Žilincov

Založenie zboru

Zbor Žilincov bol založený dňa 9. októbra 1990, po vernisáži výstavy fotografií „Premeny Žiliny VI“ (konala sa na prízemí ľavého krídla Domu odborov, na Námestí Ľudovíta Štúra v Žiline) a to na tradičnom posedení, na ktoré autori cyklu týchto výstav Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. (autor fotografií) a Ing. Gustáv Krušinský (autor textu) v predchádzajúcich rokoch pozývali starších, všeobecne vážených občanov mesta Žilina, ktorí sa na vernisážach zúčastňovali.

S myšlienkou založiť „Radu starších Žilincov“ ako spolok verejnosťou mesta uznávaných občanov Žiliny starších ako 50 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v meste minimálne 25 rokov, prišiel Ing. Gustáv Krušinský. V septembri 1990 vypracoval návrh stanov pripravovaného spolku a následne túto myšlienku prekonzultoval s Ing. Miroslavom Pflieglom, CSc., ktorý s jeho zámerom súhlasil. Takáto „Rada“ by podľa Ing. G. Krušinského mohla spolupracovať s vedením mesta a poradiť mu v niektorých záležitostiach týkajúcich sa Žiliny.

Vzhľadom na skutočnosť, že po páde komunistického režimu v Československu, autor textu predchádzajúcich cyklov výstav fotografií „Premeny Žiliny I-V“ Ing. G. Krušinský zastával v roku 1990 funkciu podpredsedu Mestského národného výboru v Žiline (predsedom MsNV v tomto období bol Ing. Emil Lacko, CSc.), posedenie po vernisáži výstavy sa nekonalo v Hoteli Slovakia, ako tomu bolo v rokoch 1988 a 1989, ale v jeho kancelárii na 2. poschodí pravého krídla Domu odborov, kde MsNV v tom čase sídlil.

Pomenovanie „Zbor“ na tomto posedení rezolútne presadil všeobecne uznávaný Žilinec JUDr. Ernest Žabkay, ktorému sa slovo „Rada“ nezdalo byť dosť honosné. JUDr. E. Žabkay zároveň doplnil a právnicky preštylizoval návrh stanov, ktorý zúčastneným prečítal Ing. G. Krušinský. Na podnet JUDr. E. Žabkaya bola tiež znížená pôvodne navrhovaná nutná dĺžka trvalého pobytu v Žiline pre členov „Zboru“ z 25 na 20 rokov a taktiež bol znížený vek jeho mimoriadnych členov zo 45 na 40 rokov.

Účastníci posedenia starší ako 50 rokov potom za členov „Zboru starších Žilincov“ zvolili právnika JUDr. Ernesta Žabkaya, spisovateľa Jána Frátrika a jeho brata Ignáca, nazývaného „Moko“, akademického maliara Mojmíra Vlkolačka, niekdajšieho riaditeľa Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Štefana Massányiho a fotografa Štefana Martona. Súčasne však na podnet JUDr. E. Žabkaya, ktorý riadil akt prijímania členov spolku, prijali do „Zboru starších Žilincov“ ako mimoriadnych členov (vo veku od 40 do 50 rokov) tiež riaditeľa Štátneho okresného archívu v Žiline prom. hist. Petra Štánskeho, archeológa Považského múzea v Žiline prom. hist. Jozefa Moravčíka, Ing. Gustáva Krušinského, Ing. Miroslava Pfliegla, CSc. a colníka Libora Závodského, ktorý každoročne zanietene pomáhal pri inštalácii cyklu výstav fotografií „Premeny Žiliny“. Členovia „Zboru starších Žilincov“, ktorí mali viac ako 50 rokov následne za predsedu „Zboru“ jednomyseľne zvolili zanieteného žilinského patriota JUDr. Ernesta Žabkaya. Na jeho návrh sa potom z názvu „Zbor starších Žilincov“ vypustilo slovo „starších“ ako zbytočné.

JUDr. E. Žabkay neskôr zabezpečil zaregistrovanie „Zboru Žilincov“ ako občianskeho združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Pre doplnenie je nutné uviesť, že Štefan Marton, Ignác „Moko“ Frátrik a tiež Libor Závodský sa na ďalšej činnosti novozaloženého občianskeho združenia nezúčastňovali, a tak sa po niekoľkých rokoch začalo uvádzať, že zakladateľmi „Zboru Žilincov“ boli členovia jeho prvého predsedníctva (zvoleného koncom roku 1991) a to: JUDr. Ernest Žabkay – predseda, Ing. Štefan Massányi – tajomník, Ján Frátrik, Ing. Gustáv Krušinský, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. a akademický maliar Mojmír Vlkolaček. Ich fotografie ako „Zakladateľov Zboru Žilincov“ boli uverejnené v útlej publikácii Zbor Žilincov 1990 – 2005, 15 rokov činnosti“, ktorú EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline vydalo v októbri 2005.

Do neobsadenej funkcie podpredsedu Zboru Žilincov bol na mimoriadnom zasadnutí ZŽ konanom dňa 2. apríla1992 jednomyseľne zvolený novoprijatý člen občianskeho združenia Ing. Emil Lacko, CSc., bývalý prvý muž Žiliny (predseda MsNV) po páde moci komunistov. Ďalší dvaja kandidáti na túto funkciu akademický maliar Mojmír Vlkolaček a MUDr. Jozef Grossmann sa pred voľbami vzdali svojej kandidatúry. Emblém „Zboru Žilincov“ neskôr vyhotovil akademický maliar Mojmír Vlkolaček. Pri jeho tvorbe sa inšpiroval novšími barokovými klenbami pôvodne neskororománskeho Kostola sv. Štefana–kráľa na Dolných Rudinách, pochádzajúceho pravdepodobne z prvej tretiny 13. storočia, najstaršej stavebnej pamiatky v pôvodnom katastri mesta Žilina.

Stanovy boli schválené na zakladajúcom zasadaní Zboru Žilincov 9. októbra 1990 a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 26. 11. 1991. Inovované boli v rokoch 1995 a 1999.

Ďalšie informácie o zbore: Zobraziť dokument

PhDr. Marián Klapita, nar. v roku 1936. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore archívnictvo – história. Bol dlhoročným pracovníkom Považského múzea v Žiline, ale aj žilinským mestským archivárom a kronikárom. V múzeu viedol sekciu staršej histórie a drotárstva, neskôr drotárstva a dopravy, potom úsek novších dejín a v roku 1990 bol zástupcom riaditeľa. Pôsobil na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline ako vedúci Katedry spoločenských vied. Realizoval viacero výstav, expozícií a odborných seminárov, ktoré niesli jeho osobitý rukopis. Napísal desiatky štúdií, odborných i populárno-vedeckých článkov, v ktorých sa venoval nielen dejinám dopravy a drotárstvu, ale aj dejinám regiónu. Bol členom viacerých vedeckých spoločností: Spoločnosti pre dejiny vied a techniky, Historickej spoločnosti, Výkonného výboru Zväzu múzeí Slovenska a udržiaval široké kontakty s múzeami a mnohými organizáciami v celej bývalej Československej federatívnej republike. Realizoval stovky prednášok pre školskú mládež aj širokú verejnosť. Zomrel v roku 9. apríla 1992.

Mgr. Ing. Peter Ničík, nar. v roku 1963, kultúrológ, dramaturg, projektový manažér v kultúrnej a sociálnej oblasti, v rokoch 1992 – 1998 riaditeľ Regionálneho kultúrneho strediska v Žiline, v rokoch 2006 – 2007 vedúci odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja. Vybudoval Kníhkupectvo ÓM, bol šéfredaktorom mesačníka Harmónia RKS. Napísal knižky Básne z krajiny Mirandor, Keď ruky rozprávajú (ako spoluautor), básne uverejnil v knižkách Naháňačka áut, Mačka na mesiaci, Pes na mesiaci, Odchádzam do seba. Je autorom filmu Ľudia v Nadácii Polis II. V súčasnosti učí Dejiny kultúry na Bilingválnom gymnáziu M. Hodžu v Sučanoch i na Žilinskej univerzite (v rámci Univerzity tretieho veku), spolupracuje s Nadáciou Polis ako dramaturg a moderátor, pôsobí ako školiteľ písania projektov pre Iuventu Bratislava. Od roku 2002 je nezávislým poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline. Ako kultúrológ, prednášateľ, lektor workshopov, hodnotiteľ projektov, tvorca a občiansky aktivista spolupracuje s mnohými kultúrnymi inštitúciami (napr. hodnotiteľ projektov pre Ministerstvo kultúry SR, člen poradného zboru pre vzdelávanie Národného osvetového centra Bratislava). Bol členom viacerých žilinských komunít (Fórum inteligencie, Rotary klub, OZ Za krajšiu Žilinu a pod.).

Ing. Ladislav Ondruš, nar. v roku 1949, vyštudoval Ústrednú školu požiarnej ochrany a Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, smer priemyslové inžinierstvo. Pracoval ako konštruktér a technik požiarnej ochrany. Na Daňovom riaditeľstve v Žiline pôsobil na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany. Šesť rokov pracoval na Inšpektoráte práce v Žiline. Od r. 1969 pôsobí v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Žilina. Bol členom predsedníctva i komisie mládeže pri Ústrednom výbore Dobrovoľnej požiarnej ochrany a členom Predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žiline. Od r. 1996 je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru Žilina. Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany od r. 2012 a je držiteľom Medaily za mimoriadne zásluhy. V dobrovoľnej požiarnej ochrane dosiahol hodnosť vrchného inšpektora DPO (čo je úroveň generálskej hodnosti).

Mgr. Art. Milan Oravec, ArtD., nar. v roku 1958, študoval na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave. Bol členom Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Od roku 1980 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline. V rokoch 1986, 2001 – 2003 pôsobil aj v Štátnom komornom orchestri Žilina. V súčasnosti je i členom pedagogického zboru na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V rokoch 1991 – 1993 a 1995 bol zástupcom riaditeľa Konzervatória v Žiline a od roku 2004 je riaditeľom tejto školy.

Vladimír Šupka, nar. v roku 1928. Študoval herectvo na Konzervatóriu v Bratislave i pedagogiku, psychológiu a teóriu bábkarskej dramaturgie na Akadémii múzických umení v Prahe. Režisér SND Tibor Rakovský mu ponúkol angažmán v Dedinskom divadle Bratislava. Účinkoval v Armádnom divadle v Martine, z ktorého prešiel do Divadla Petra Jilemnického v Žiline. Spolupracoval s Krajským domom osvety v Žiline ako metodik pre divadlo a slovesné formy. Po komplikovanom poranení nohy musel herectvo zanechať. Na požiadanie Ministerstva školstva založil ako prvý na Slovensku Literárno-dramatický odbor pri Hudobnej škole v Žiline, terajšej Základne umeleckej škole. Dlhodobo spolupracoval s vynikajúcim bábkarským výtvarníkom, Mgr. Martinom Bálikom. Spoločne dosiahli výnimočné úspechy. Tlač pomenovala Vladimíra Šupku „posledným Štúrovcom“, čím ocenila jeho neúnavnosť a zapálenosť. Vypracoval viacero skrípt pre divadelníkov v okrese Žilina. Vo funkcii vedúceho Literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy pôsobil úctyhodných 44 rokov. Bol členom poradného zboru pre literárno-dramatické odbory pri Ministerstve školstva v Prahe i v Bratislave a metodikom Dome osvety v Žiline pre divadlo a slovesné formy. Po vzore Žiliny boli zakladané literárno-dramatické odbory po celom Slovensku. Vyznamenania: Budovateľ okresu Žilina, Prestížna cena Zboru Žilincov Genius loci Solnensis. Vladimír Šupka vychoval mnohé generácie pre umeleckú prácu v divadle, rozhlase, televízii, filme, osvete a školstve.

Zakladatelia Zboru Žilincov