O meste

Osobnosti mesta Žilina

Poznáte Žilinčana, ktorý dosiahol významné úspechy? Napíšte nám, zaslúži si verejné uznanie! Nominácie osobností na rok 2022 môžete posielať do 15. februára 2022.

Postup, ako nominovať:

 1. Nominácia musí obsahovať životopis alebo stručnú charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov. Oceniť je možné aj osobu in memoriam.
 2. Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na recepcii Mestského úradu alebo si ho stiahnuť z prílohy, ktorá sa nachádza nižšie pod textom.
 3. Nominačný list je možné podať osobne na recepcii Mestského úradu v Žiline, poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (na obálku napíšte heslo „OSOBNOSTI“) alebo e-mailom na: osobnosti@zilina.sk.

Nominačný list nájdete v prílohe pod textom.

Štatúte mesta Žilina a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina je uvedené, že za obzvlášť významné zásluhy o mesto a jeho obyvateľov, môže mesto udeliť:

a) Čestné občianstvo mesta Žilina,

b) Cenu mesta Žilina,

c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina,

d) Cenu primátora mesta.

Uvedené ocenenia je možné udeliť aj in memoriam. Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže mesto oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka. O udelení uvedených ocenení a o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo pomníka rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. O udelení Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a o odstránení tabule, busty alebo pomníka.

Prehľad ocenených osobností mesta Žilina (podľa ocenenia)

Od roku 1995 ocenilo mesto Žilina nasledujúce osobnosti.

Čestné občianstvo mesta Žilina

   získali:

 • v roku 1995 – plk. Georges de Lannurien „in memoriam“
 • v roku 1996 – plk. František Hanovec, Ján Frátrik a Ján Vrtílek
 • v roku 1999 – akad. mal. František Kráľ
 • v roku 2000 – akad. mal. Mojmír Vlkolaček, RNDr. Ladislav Berger, JUDr. Vojtech Tvrdý a prof. Ján Košecký
 • v roku 2001 – Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina a MUDr. Jozef Grossmann, prof. Ladislav Árvay „in memoriam“
 • v roku 2002 – Karol Guleja
 • v roku 2004 – Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
 • v roku 2008 – Magdaléna Rozsivalová rod. Robinsonová „in memoriam“, Hana Hegerová a Ľubomír Feldek
 • v roku 2009 – JUDr. Ernest Žabkay „in memoriam“, Fedor Fridrich Ruppeldt „in memoriam“
 • v roku 2010 – Ján Dadan, st. a Ján Dadan, ml. „in memoriam“, prof. akad. maliar Dušan Kállay a Arieh Klein
 • v roku 2011 – Alexander Lombardini „in memoriam“, Andrej Barčík „in memoriam“ a Ivan Krajíček „in memoriam“
 • v roku 2012 – Mgr. Peter Štanský
 • v roku 2013 – prof. Ing. Milan Dado, PhD., doc. Ing. Milan Novák, PhD.
 • v roku 2014 – Rudo Sikora
 • v roku 2015 – Mgr. Vladimír Šupka
 • v roku 2016 – Jozef Antošík, Miro Gregor, Peter Sagan
 • v roku 2017 – Ján Kuciak „in memoriam“ a Martina Kušnírová „in memoriam“
 • v roku 2020 – Natália Hejková a Bohumil Urban „in memoriam“

Cenu mesta Žilina

   získali:

 • v roku 2009 – Ľudmila (Lida) Mlichová, MUDr. Pavel Radosa „in memoriam“
 • v roku 2010 – akad. maliar Zdeno Horecký
 • v roku 2012 – MUDr. Ivan Hálek, PhDr. Petr Vaňouček
 • v roku 2013 – Mgr. Miroslav Belorid „in memoriam“
 • v roku 2014 – Dežo Hoffmann
 • v roku 2015 – prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“
 • v roku 2016 – Marek Adamov
 • v roku 2017 – Rudolf Vrba a Alfred Wetzler (obaja „in memoriam“), Ivan Leitman
 • v roku 2020 – Andrej Reiser

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

   získali:

 • v roku 1997 – Martina Tomanová, Jaroslav Slučik, Vladimír Valo, Ján Šutek, Štefan Grega, Ing. Ján Siska, Peter Kadúch, Ján Papp a Emil Pažický
 • v roku 1998 – Ján Lenčo
 • v roku 2008 – PhDr. Soňa Holúbková, akad. mal. Robert Brun, Ing. arch. Antonín Stuchl, akad. mal. Pavel Choma, Anton Šulík st. „in memoriam“ a MUDr. Vojtech Spanyol „in memoriam“
 • v roku 2011 – Ing. Ján Pagáč, Michal Novinski (Michal Ničík), Vlado Bača a Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.
 • v roku 2012 – Mgr. František Babiar, Jaroslav Cimbalík, Libor Hodoň, Pavol Krška a Milan Tomášek
 • v roku 2013 – Mgr. Zlatoň Babík, Ing. Pavel Frankl a Ivan Kőhler
 • v roku 2014 – Stano Lajda, Tibor Mahút, Štefan Massányi a Peter Sagan
 • v roku 2015 – Mgr. Peter Cabadaj, MUDr. Štefan Köhler MPH, Ing. Milena Prekopová
 • v roku 2016 – Soňa Řeháková
 • v roku 2017 – Jozef Feiler, Štefan Pelikán, Ján Štofko
 • v roku 2020 – Roman Patkoló

Cenu primátora mesta Žilina

   získali:

 • v roku 2009 – Aurélia Humeníková, PhMr. Igor Grossmann, doc. RNDr. Ivan Turek, CSc
 • v roku 2010 – Mgr. Martin Bálik, doc. Martin Šulík, ArtD. a MUDr. Ján Zelník
 • v roku 2017 – Marcel Mous
 • v roku 2020 – Emília Wiesengangerová

Galéria

Prílohy na stiahnutie