O meste

Osobnosti mesta Žilina

Štatúte mesta Žilina a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina je uvedené, že za obzvlášť významné zásluhy o mesto a jeho obyvateľov, môže mesto udeliť:

a) Čestné občianstvo mesta Žilina,

b) Cenu mesta Žilina,

c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina,

d) Cenu primátora mesta.

Uvedené ocenenia je možné udeliť aj in memoriam. Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže mesto oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka. O udelení uvedených ocenení a o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo pomníka rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. O udelení Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a o odstránení tabule, busty alebo pomníka.

Možnosť nominovať osobnosť vyhlasuje mesto Žilina raz ročne.

Prehľad ocenených osobností mesta Žilina (podľa ocenenia)

Od roku 1995 ocenilo mesto Žilina nasledujúce osobnosti.

Čestné občianstvo mesta Žilina

 • v roku 1995 – plk. Georges de Lannurien „in memoriam“
 • v roku 1996 – plk. František Hanovec, Ján Frátrik a Ján Vrtílek
 • v roku 1999 – akad. mal. František Kráľ
 • v roku 2000 – akad. mal. Mojmír Vlkolaček, RNDr. Ladislav Berger, JUDr. Vojtech Tvrdý a prof. Ján Košecký
 • v roku 2001 – Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina a MUDr. Jozef Grossmann, prof. Ladislav Árvay „in memoriam“
 • v roku 2002 – Karol Guleja
 • v roku 2004 – Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
 • v roku 2008 – Magdaléna Rozsivalová rod. Robinsonová „in memoriam“, Hana Hegerová a Ľubomír Feldek
 • v roku 2009 – JUDr. Ernest Žabkay „in memoriam“, Fedor Fridrich Ruppeldt „in memoriam“
 • v roku 2010 – Ján Dadan, st. a Ján Dadan, ml. „in memoriam“, prof. akad. maliar Dušan Kállay a Arieh Klein
 • v roku 2011 – Alexander Lombardini „in memoriam“, Andrej Barčík „in memoriam“ a Ivan Krajíček „in memoriam“
 • v roku 2012 – Mgr. Peter Štanský
 • v roku 2013 – prof. Ing. Milan Dado, PhD., doc. Ing. Milan Novák, PhD.
 • v roku 2014 – Rudo Sikora
 • v roku 2015 – Mgr. Vladimír Šupka
 • v roku 2016 – Jozef Antošík, Miro Gregor, Peter Sagan
 • v roku 2017 – Ján Kuciak „in memoriam“ a Martina Kušnírová „in memoriam“
 • v roku 2020 – Natália Hejková a Bohumil Urban „in memoriam“
 • v roku 2022 – Ing. Arch. Michal Maximilián Scheer „in memoriam“

 

Cena mesta Žilina

 • v roku 2009 – Ľudmila (Lida) Mlichová, MUDr. Pavel Radosa „in memoriam“
 • v roku 2010 – akad. maliar Zdeno Horecký
 • v roku 2012 – MUDr. Ivan Hálek, PhDr. Petr Vaňouček
 • v roku 2013 – Mgr. Miroslav Belorid „in memoriam“
 • v roku 2014 – Dežo Hoffmann
 • v roku 2015 – prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“
 • v roku 2016 – Marek Adamov
 • v roku 2017 – Rudolf Vrba a Alfred Wetzler (obaja „in memoriam“), Ivan Leitman
 • v roku 2020 – Andrej Reiser
 • v roku 2022 – Mikuláš Mlynárčik „in memoriam“

 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

 • v roku 1997 – Martina Tomanová, Jaroslav Slučik, Vladimír Valo, Ján Šutek, Štefan Grega, Ing. Ján Siska, Peter Kadúch, Ján Papp a Emil Pažický
 • v roku 1998 – Ján Lenčo
 • v roku 2008 – PhDr. Soňa Holúbková, akad. mal. Robert Brun, Ing. arch. Antonín Stuchl, akad. mal. Pavel Choma, Anton Šulík st. „in memoriam“ a MUDr. Vojtech Spanyol „in memoriam“
 • v roku 2011 – Ing. Ján Pagáč, Michal Novinski (Michal Ničík), Vlado Bača a Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.
 • v roku 2012 – Mgr. František Babiar, Jaroslav Cimbalík, Libor Hodoň, Pavol Krška a Milan Tomášek
 • v roku 2013 – Mgr. Zlatoň Babík, Ing. Pavel Frankl a Ivan Kőhler
 • v roku 2014 – Stano Lajda, Tibor Mahút, Štefan Massányi, Ján Hanák a Peter Sagan
 • v roku 2015 – Mgr. Peter Cabadaj, MUDr. Štefan Köhler MPH, Ing. Milena Prekopová
 • v roku 2016 – Soňa Řeháková
 • v roku 2017 – Jozef Feiler, Štefan Pelikán, Ján Štofko
 • v roku 2020 – Roman Patkoló
 • v roku 2022 – Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD. a Assoc prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD.

 

Cena primátora mesta Žilina

 • v roku 2009 – Aurélia Humeníková, PhMr. Igor Grossmann, doc. RNDr. Ivan Turek, CSc
 • v roku 2010 – Mgr. Martin Bálik, doc. Martin Šulík, ArtD. a MUDr. Ján Zelník
 • v roku 2017 – Marcel Mous
 • v roku 2020 – Emília Wiesengangerová
 • v roku 2022 – Marek Mintál a Ing. Arch. Milan Hodoň „in memoriam“

Galéria