Všeobecne záväzné nariadenia

VZN mesta Žilina č. 4/2022, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
4/2022
Schválené
20. júna 2022
Vyhlásené
30. júna 2022
Účinnosť od
15. júla 2022