Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2023, ktorým sa ruší VZN č. 14/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina a VZN Mesta Žilina č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011

Číslo
8/2023
Schválené
27. júna 2023
Vyhlásené
4. júla 2023
Účinnosť od
19. júla 2023