Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 7/2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta

Číslo
7/2022
Schválené
20. júna 2022
Vyhlásené
30. júna 2022
Účinnosť od
1. augusta 2022