Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021

Číslo
5/2022
Schválené
20. júna 2022
Vyhlásené
30. júna 2022
Účinnosť od
1. septembra 2022