Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2023 mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
4/2023
Schválené
21. februára 2023
Vyhlásené
2. marca 2023
Účinnosť od
1. apríla 2023