Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2023 mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Číslo
3/2023
Schválené
21. februára 2023
Vyhlásené
2. marca 2023
Účinnosť od
1. apríla 2023