Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v znení VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Číslo
2/2022
Schválené
21. februára 2022
Vyhlásené
2. marca 2022
Účinnosť od
17. marca 2022