Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 17/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020

Číslo
17/2021
Schválené
13. decembra 2021
Vyhlásené
17. decembra 2021
Účinnosť od
1. januára 2022