Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 12/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Číslo
12/2023
Schválené
26. septembra 2023
Vyhlásené
6. októbra 2023
Účinnosť od
21. októbra 2023