Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 11/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 7/2010 Štatút mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2011, č. 17/2017, č. 10/2018, č. 17/2019 a č. 7/2022

Číslo
11/2023
Schválené
27. júna 2023
Vyhlásené
4. júla 2023
Účinnosť od
19. júla 2023