Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020 a č. 6/2022

Číslo
10/2022
Schválené
19. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
14. októbra 2022