Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a 10/2022

Číslo
1/2023
Schválené
21. februára 2023
Vyhlásené
2. marca 2023
Účinnosť od
17. marca 2023