Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
1/2022
Schválené
21. februára 2022
Vyhlásené
2. marca 2022
Účinnosť od
1. apríla 2022