Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí

Číslo
9/2016
Schválené
4. apríla 2016