Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2001 (zrušené) o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

Číslo
9/2001
Schválené
1. januára 2002