Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1996 ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
9/1996
Schválené
12. decembra 1996