Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
8/2019
Schválené
15. apríla 2019