Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018 (zrušené), ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
8/2018
Schválené
23. apríla 2018