Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
8/2016
Schválené
4. apríla 2016