Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o zrušení všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
8/2015
Schválené
18. mája 2015