Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 (zrušené) o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach

Číslo
8/2011
Schválené
27. júna 2011