Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1994 (zrušené) o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, spracovaného Stavoprojektom Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1992 zo dňa 10. 7. 1992

Číslo
8/1994
Schválené
14. septembra 1994