Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina

Číslo
7/2021
Schválené
27. apríla 2021
Vyhlásené
5. mája 2021
Účinnosť od
20. mája 2021