Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 (zrušené), ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
7/2016
Schválené
4. apríla 2016