Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 (zrušené) o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí

Číslo
7/2015
Schválené
20. apríla 2015