Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2000 (zrušené) ktorým sa dopĺňa {I. II, nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina

Číslo
7/2000
Schválené
14. decembra 2000