Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020

Číslo
6/2021
Schválené
27. apríla 2021
Vyhlásené
5. mája 2021
Účinnosť od
20. mája 2021