Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013

Číslo
6/2020
Schválené
29. júna 2020