Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 (zrušené) o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní a miestnych poplatkov

Číslo
6/2012
Schválené
21. mája 2012