Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Číslo
6/2010
Schválené
19. apríla 2010