Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Číslo
6/2008
Schválené
11. augusta 2008