Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
5/2019
Schválené
11. februára 2019