Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016

Číslo
5/2018
Schválené
23. apríla 2018