Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

Číslo
5/2015
Schválené
20. apríla 2015