Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 (zrušené) ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Číslo
5/2014
Schválené
19. mája 2014